Kranj, 1.10.2021

Številka: 1000-5-15-02-123/2021

Na podlagi 30. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D) in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci (Ur. l. RS, št.15/2018, z dne 7. 3. 2018), Svet Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj,

razpisuje

prosto delovno mesto RAVNATELJA / RAVNATELJICE

Kandidat/ka mora za imenovanje na prosto delovno mesto ravnatelja izpolnjevati pogoje, določene z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, in sicer mora:

  • izpolnjevati pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca;
  • imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
  • imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor;
  • imeti opravljen ravnateljski izpit;
  • imeti ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.

Za ravnatelja/ico je lahko imenovan tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega ravnateljskega izpita, vendar ga bo pridobil najkasneje v enem letu od pričetka mandata.

Kandidati morajo pisno prijavo s kratkim življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju zahtevanih zakonskih pogojev (potrdilom o izobrazbi, potrdilom o nazivu, dokazilom o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilom o opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo kandidata, da bo ravnateljski izpit opravil v zakonsko predpisanem roku, potrdilom o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilom sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni in potrdilom iz evidenci izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni ter programom vodenja vrtca v mandatnem obdobju, ki je predmet razpisa.

Predviden začetek dela bo 1. 2. 2022.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno poslati s priporočeno pošiljko najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja – NE ODPIRAJ«.

Prepozno prispele bodo zavržene.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

Svet Kranjskih vrtcev

Tadeja Ferlež, predsednica

Skip to content

Za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje ta stran uporablja piškotke. Več informacij.

Piškotki na tej strani so nastavljeni na možnost "Dovoli piškotke", kar omogoča najboljšo uporabniško izkušnjo pri brskanju. S klikom na gumb "Velja" se s to nastavitvijo strinjate.

Zapri