Dvig socialnega in kulturnega kapitala

POSEBNI OTROCI SPOZNAJO POSEBNO EVROPO

http://ri.univ-pau.fr/live/digitalAssets/128/128156_Logo_Erasmus___60ko.jpg

Preko mednarodnega partnerstva, si želimo dvigniti tako nivo specialnega pedagoškega dela, kot raven znanja na področjih projektiranja, prenov, rekonstrukcij, gradenj in energetskega vidika vzgojno izobraževalnih ustanov z namenom boljše prilagoditve le teh otrokom s posebnimi potrebami, saj je ravno učno okolje pri teh otrocih  močan faktor za uspešno izvajanje vsakodnevnih specialnih pedagoških dejavnosti. Navedene aktivnosti imajo skupni končni namen in sicer dvig motivacije otrok s posebnimi potrebami k učenju in razvijanju miselnih, fiziomotoričnih in socialnih spretnosti.

Evropa se hitro spreminja, istočasno se spreminjajo  tudi pedagoške metode in norme za bivalno okolje otrok s posebnimi potrebami oziroma delovno okolje zaposlenih v takih  vzgojno izobraževalnih ustanovah. Bioklimatsko načrtovanje močno vpliva na vse omenjene deležnike, zato je neizogibno potrebno.

Z izvedenim projektom želimo priti do izmenjave znanja ter praks na navedenih področjih,  z ostalimi strokovnimi člani projekta. Pridobili bi si širok spekter znanja, ki bi nam bil v veliko pomoč pri vsakodnevnem delu in odločanju glede načrtovanja del, ki  močno vplivajo na otroke, zaposlene in širšo okolico.

Aktivnosti projekta bodo potekale od januarja 2015 do decembra 2015. Učna mobilnost se bo izvedla na Finskem.

Preko izvajanja projektnih aktivnosti bomo tako prišli do izboljšane kakovosti dela, poznavanja drugih kultur, jezikov, razvoja inovativnih vsebin preko IKT in razvoja pedagogoških metod.  Posamezen partner bo preko orodij vrednotenja sprotno ocenjeval  učinek projekta pri vseh deležnikih (otrocih in zaposlenih).

Naredili bomo spremembe v prihajajočih obdobjih. Izkušnje, ki jih bomo pridobili z izvedbo projekta bodo imele zelo pomembno vlogo ne samo za našo ustanovo ampak tudi za regijo, ker bomo lahko dobre izobraževalne prakse od preostalih partnerjev v projektu prenesli oziroma jih primerjali z našimi. Sodelujoči v projektu imajo pri tem zelo pomembno vlogo prenosa praks in znanj v naše delovno okolje in regijo.

Projekt je finančno podprt s strani Evropske komisije v obliki dotacije po programu Erasmus + za mobilnost ključni ukrep KA1-projekti učne mobilnosti posameznikov na področju šolskega izobraževanja.

Za vsebino publikacije je izključno odgovoren avtor, Evropska komisija ni odgovorna za morebitno uporabo informacije.

 

 

 

 

SPECIAL KIDS MEET SPECIAL EUROPE

http://ri.univ-pau.fr/live/digitalAssets/128/128156_Logo_Erasmus___60ko.jpg

With international partnerships, we want to raise the level of special educational work and the level of knowledge in the fields of design, renovation, reconstruction, construction and energy point of view of educational institutions in order to better adapt those children with special needs, since this is a learning environment for these children strong factor for the successful implementation of daily special educational activities. Those activities have a common ultimate purpose of raising the motivation of children with special needs to learn and develop cognitive and social skills.

Europe is changing rapidly, at the same time are also changing pedagogical methods and standards  for living environment of children with special needs and working environment of employees in such educational institutions. Bioclimatic design has a strong influence on all of these stakeholders is therefore indispensable.

With this project  we want to get to the exchange of knowledge and practice in the fields with other professional members of the project. We would gain a wide range of skills that would've been a great help in daily work and decision-making regarding the design of which greatly affect the children, staff and the local community.

Project activities will take place from January 2015 to December 2015.  Learning mobility will be implemented in Finland.


Through the implementation of project activities will get to the improved quality of work, knowledge of other cultures, languages, development of innovative content on ICT and development pedagogics methods. Each partner will do evaluation of  the impact  project results  in all groups.

We will make changes in the coming periods. Experience that will be gained by the implementation of the project will have a very important role not only for our institution but also for the region. Best educational practices from other partners will be transferred in or compared them with ours. Participants in the project have a very important role and knowledge to transfer practices in our work environment and the region.

This project has been funded with support from the European Commission, by program Erasmus+- KA1 - Learning Mobility of Individuals. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Etika in vrednote


Otroštvo je tisti del našega življenja, ki v nas pusti največ sledi, je čas ko skupaj z družino, institucijami in svetom, ustvarjamo prve izkušnje, vrednote in osebna prepričanja. Ne glede na versko ali politično prepričanje, pa v naši civilizaciji obstajajo vrednote, s katerimi ustvarjamo bolj ali manj uspešno družbo in življenje v njej. Program »etika in vrednote«, ki ga podpira Institut za etiko in vrednote v sodelovanju s SAZU, spodbuja temeljne in obče veljavne vrednote, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne posameznih ideoloških pogledov.


V šolskem letu 2014/2015 smo se vključil v program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju, ki poteka pod okriljem Inštituta za etiko. Poslanstvoprograma je ponuditi vrtcem podporo in učinkovita orodjana področju prenašanja in utrjevanja etike in vrednotmed otroki.

Cilji programa

  • Krepitev kompetenc vzgojiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojnoizobraževalno delo.
  • Ozaveščanje in motiviranje otrok za odločanje in obnašanje, ki temelji naetiki, vrednotah in znanju.
  • Krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

V program smo se vključili, ker smo začutili, da je v današnjem času ponovno potrebno poudariti osnovne občečloveške vrednote. Upamo, da bomo s programom spodbudili tako starše kot delavce vrtca, da s svojim zgledom in navdušenjem podpremo razvoj otrokovih etičnih in moralnih prepričanj ter vrednot.

V obdobju treh let bomo v sklopu več delavnic tako otrokom kot staršem in sodelavcem predstavili posamezne segmente, ki so opredeljeni v ogrodju etike in vrednot:

ŽIVLJENJE-NARAVA-ZDRAVJE, KULTURA, UNIVERZALIZEM , ZNANJE IN MODROST, DELO IN USTVARJALNOST, TRADICIJA, PRAVIČNOST, INTEGRITETA, SKRB ZA SOČLOVEKA, HUMANOST.

Odrasli otroke vse prevečkrat podcenjujemo, češ, da določenih situacij še ne razumejo, ne zmorejo. Otrok ne smemo prikrajšati za samostojno opazovanje in raziskovanje. Naša naloga je, da jim čim večkrat pripravljamo SPODBUDNO UČNO OKOLJE, v katerem bodo sami aktivni, kajti tako bodo prejeli kar največ znanja in si pridobili spretnosti in veščine z različnih področij.

Ne pozabimo pa na najpomembnejše –otrokom smo zgled; otroci nas opazujejo in posnemajo. Otrok gleda, vidi, nas posnema, zato je pri otrocih nujno potrebno spodbujati vse življenjske situacije, da se bodo otroci tudi v svoji odraslosti znašli. V kolikor jih bomo preveč zavijali v vato, bomo oblikovali čustvene invalide.

Vse pravice so pridržane © 2013.
Izdelava: MMStudio.si
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?